Контакти

 

 
 

                Национална Канцеларија на НЗСПШ "Приватни Шуми" во Берово
                   адреса: Кеј ЈНА бр. 2/Б-2, 2330, Берово
                   тел: 033 471 053

                   e-mail: macprifor@yahoo.com

 
                Канцеларија на Технички Секретар на НЗСПШ во Берово
                  
                   тел: 033 471 053; 078 401 916

                   e-mail: macprifor@yahoo.com
 
                Регион Куманово (седиште во Пробиштип)
                   
                   претседател на регион и
дежурно лице: 070 230 336
                   e-mail: panag@t-home.mk
 
                Регион Радовиш
                   
                   тел: 075 228 343; 070 319 360
; 032 522 770
                   e-mail: trajkovg@t-home.mk; petar.trencev@gmail.com
 
                Регион Кавадарци
                   
                   тел: 070 553 551; 070 239 479

                   e-mail: trajcestam@yahoo.com; bobo_tasev@yahoo.com;
 
                Регион Кичево (седиште во Гостивар)
                   
                   тел: 077 956 675

                   e-mail: petreski.jane@hotmail.com
 
 
 
 
 
     
PaNa.2oo8.